ความรู้ คือสิ่งที่ให้ไม่มีวันหมด การถ่ายทอดความรู้ จึงไม่ทำให้ความรู้ที่มีอยู่ลดลง

 


นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
วท.บ.กศ.ม. W.B.

 


ว่าที่ร้อยตรี สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปให้กำลังใจ การประเมินครูดีเด่น ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้ารับการประเมิน ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น อันดับ ๑ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
เกียรติภูมิครู
รายวิชาที่สอน
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และแอนิเมชั่น
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการตัดต่อวิดีโอ
การพัฒนาเว็บไชต์ และภาษา HTML
ระบบฐานข้อมูล และฐานข้อมูลบนเครือข่าย
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)
ออกแบบบรรจุภัณฑ์(ProDesktop)
โปรแกรมสำรวจเชิงเรขาคณิต(GSP)
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ปาสคาล เบสิค
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
ระบบจัดการเนื้อหา(CMS) และ e-Learning
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

 

   

นายลำพอง ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และนายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้น ม.๓/๑ เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2011 กับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 มีนาคม 2554

มอบเกียรติบัตร แชมป์ Microsoft IT Youth Challenge 2011 ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และนายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้น ม.3/1 ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และเข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ Microsoft IT Youth Challenge 2011 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เด็กชายวัชรพล แสนณรงค์ เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มใสศรี เด็กชายณัฐพล มนตรีผไทกุล และนายศุภชัย ใจใหญ่ เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสร้างภาพยนตร์สั้น ด้วย edius และ Final Daft ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย อาจารย์ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในทีมงานกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง "ฮักนะสารคาม" และยังเป็นนักแสดงประกอบในฮักนะสารคาม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมการสร้างงานนำเสนอ ด้วย Flash โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 24 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นายธนาธิป ดวงไข และนายธีรภัทร สมสวย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย The TAB ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ครูอภิลักษณ์ สลักคำ และครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ พร้อมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมงานมหาสงกรานต์แก่งสะพือ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานพระปรมาภิไธยแก่งสะพือ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร บันไดสู่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๕ และ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร <<รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ ต่อสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เขตพื้นที่อิสานตอนล่าง ๕๖ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทางทะเล จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ได้ผ่านการประเมินครูดีเด่น ได้รับรางวัลครูดีเด่น อันดับ ๑ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด<<ประกาศผล>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ครบรอบ ๑๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น และนายอนุชิต จันทร์สงเคราะห์ ร่วมการแสดงพื้นบ้านบนเวทีกลาง ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี <<ภาพกิจกรรม>>

นายลำพอง ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ และเด็กชายศราวุธ ดุจดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge2011 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ <<ประกาศผล>>

ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ลูก ๆ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ <<ภาพกิจกรรม>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Visual Basic .NET ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรหลักบรรยายโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2554

เว็บไซต์โครงการ || ภาพกิจกรรมการอบรม || รายชื่อผู้เข้าอบรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และทัศนศึกษาที่ ปางช้าง (ศูนย์คชศึกษา) จ.สุรินทร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และทัศนศึกษาที่ ปางช้าง (ศูนย์คชศึกษา) จ.สุรินทร์  

  
          อาจารย์ไมตรี ศีรษะภูมิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสค. ได้เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมี นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และนายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับ [เว็บไซต์โครงการ]

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS อัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ด้วยภาษา ็HTML เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

  
วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโน้ตดนตรี ด้วยโปรแกรม Sibelius สำหรับครูผู้สอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีครูเข้าร่วมจำนวน ๓๖ คน

รายชื่อนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาคะตะวันออกเฉียงเหนือ 24-26 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
การเขียนเว็บเพจ ด้วย text editor การเขียนเว็บเพจ ด้วย CMS
เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ค่าย ๑ ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผู้อำนวยการวิโรจน์ บรรดาศักดิ์ และครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เข้าร่วมการลงนามข้อตกลงการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร" ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๑๖,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔ <<เว็บไชต์โครงการ>>

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑, ๒๘ สิงหาคม - ๖, ๑๒, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๘, ๖๓๑, ๖๓๘, ๒๐๑ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมโหวตให้คะแนน ผลงานที่เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย คลิกที่นี่


รายชื่อนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๓ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ พิบูลกุดชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ผลการแข่งขัน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ทุกรายการแข่งขัน

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 4 ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ณ ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2553

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศผลการสอบคัดเลือก || บัญชีรายชื่อสาขาคอมพิวเตอร์ 

 

ประกาศผลสอบ Pre-ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ผลการสอบรวมทุกระดับชั้น || ๑๐ อันดับคะแนนสูงสุด || ม.๓/๑ || ม. ๓/๒ || ม.๓/๓ || ม.๓/๔ || ม.๓/๕ || ม.๓/๖ || ม.๓/๗ || ม.๓/๘ || ม.๓/๙ || ม.๓/๑๐ || ม.๓/๑๑ || ม.๓/๑๒ || ม.๓/๑๓ || ม.๓/๑๔ || ม.๓/๑๕

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร นำบทเรียนของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในงานเพลง "ทุ่งนางคอย" และงานเพลงของขุนพลเพลงลูกทุ่ง รังษี เสรีชัย ในงานเพลง "รอวันเธอว่าง" เข้าประกวดจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเว้บไชต์ ด้วย PHPNUKE ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขัน CMS

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System;CMS) โครงการบันไดสู่นักพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

 

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งการเขียนโปรแกรมภาษาซี งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวแทน อบจ.อุบลราชธานี แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 และเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553 ผลการแข่งขัน มีดังนี้ คือ เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) การสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ ระดับ ม.ปลาย เหรียญทอง (อันดับ 7) การสร้างงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint ระดับ ม.ต้น เหรียญเงิน (อันดับ 5) การเขียนโฮมเพจ ด้วย Dreamweaver ระดับ ม.ปลาย เหรียญเงิน (อันดับ 8) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ม.ต้น เหรียญทองแดง การเขียนโฮมเพจ ด้วยภาษา HTML ระดับ ม.ต้น

อบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลบลราชธานี

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และเซนเซอร์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2553 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

รางวัลสืบสานวัฒนธรรมลูกทุ่งอีสานยอดเยี่ยม

รางวัลวงดนตรีลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมอีสานยอดเยี่ยม

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลสืบสานวัฒธรรมลูกทุ่งอีสานยอดเยี่ยม ในการประกวดวงดนตรีขับร้องสองวัฒนธรรม UBU Music Award 2010 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยรางวัล Popular Vote

นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผ่านรอบคัดเลือก และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการจัดการเนื้อหา (CMS) ด้วย drupal และการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ด้วย Desktop Author ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน cms 4 ทีมสุดท้าย ทั้ง 2 ทีม และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน e-Book อีก 1 ทีม และจะทำการแข่งขันตอบปัญหาไอที  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาซอฟท์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ใบงาน 1 || ใบงาน 2 || ใบงาน 3 || ใบความรู้เรื่องซอฟท์แวร์ประยุกต์

Introduction To Computer I -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Scratch -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม Photopeach -::- เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม MS Powerpoint -::- Introduction To Computer II

อบรม OpenSource ในโรงเรียน

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ครูเสนาะ คำเสียง ครูอารีรัตน์ ธานี และครูพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โอเพ่นซอร์สในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ครูวรวัฒน์ ผ่านการอบรมครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ ผ่านการอบรมเขิงปฏิบัติการหลักสูตรครูผู้สอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นเมือง ระหว่างวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

อบรมการพัฒนาเว็บไชต์ ด้วย PHPNUKE

เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS) Phpnuke 8.1 thai ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนด้านการซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องศูนย์ผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๓ คน ครู จำนวน ๗ คน

วิทยากรอบรม GSP ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม GSP นักเรียนชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๔ และ ม.๕ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๕๓

อบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านไอซีที โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลืม สพท.อบ.๓

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ เป็นวิทยากร โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพท.อบ.๓ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 

ครูประจำชั้น ม.๓/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ ม.ปลาย และรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ค่ายพักแรม ปี ๒๕๕๒ ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งหมด  716 คน และครูผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาด และผู้นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 26 คน เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  ระหว่างวันที่ 25-27  กุมภาพันธ์  2553 ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 1 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 2 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 3 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 4 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 5
ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 6 || ดูภาพกิจกรรมชุดที่ 7 || ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี

รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนศูนย์อุบลราชธานี แข่งระดับประเทศ

ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ นำนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวด ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ บนโปรแกรม The Geometer's Sketchpad(GSP) ระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓<<ผลงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา>> และ<<มัธยมศึกษาตอนต้น>>

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุม ๑ และหอประชุม ๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุฑิตาจิตต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และปลูกปั้นให้ศิษย์เป็นคนเก่ง คนดี สู่สังคม

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ณ เทสโก้โลตัสอุบลราชธานี จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ส่งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เข้าร่วมการประกวดสวนสนาม ระดับอำเภอ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนอำเภอ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๔ คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ คน คือ คุณครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ W.B. และคุณครูประดิษฐ์ สระทอง B.T.C

ผลงานนักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

นายภานุวัฒน์ ขันคำ และเด็กชายธีระภัทร สมสวย ผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โรโบโค้ด รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ได้อันดับที่ ๑๑

 

โครงการอบรมพัฒนานักเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน โรโบโค้ด ด้วยภาษา JAVA

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented Programming; OOP) ด้วยภาษา JAVA เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดสอนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจะสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เชิงวัตถุมากขึ้น อีกทั้งนักเรียนยังให้ความสนใจเนื่องจากได้รับความสนุกสนานในการเขียน โปรแกรม จนทำให้นักเรียนได้รู้หลักการเขียนโปรแกรม โดยไม่รู้ตัว

 

ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทเรียนทดลองใช้ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ให้ครูสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง <<ตัวอย่าง>>

การออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ซึ่งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงชั้นที่ ๓-๔ สามารถมองในมุม ๒ มิต และ ๓ มิติได้ และที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมานั้น สามารถส่งออก ในรูปแบบพิมพ์เขียวได้ นั่นหมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบนั้น สามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นงานได้จริง จึงเหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย

การจัดการระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์(Server) ด้วยระบบปฏิบัติการ LinuxSiS

หลักสูตรการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ ประเภท Open Source และมีความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายสูง นอกจากนั้น ยังมีระบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย (Learnning Management System; LMS) นั่นคือ Moodle ซึ่งถือว่าเป็นระบบ E-Learning ที่ได้รับความนิยมสูง ในสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้น LinuxSiS ยังมีระบบ ปิดกั้นเว็บไชต์ ที่ไม่พึงประสงค์

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ด้วย The Geometer's Skethpad

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด ด้วยโปรแกรม GSP เป็นอีกหนึ่ง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการกับการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการคิด ในทางคณิตศาสตร์ สามารถประยุกต์การเรียนการสอน ได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและ ตอนปลาย

การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ด้วย Moodle

หลักสูตรการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ด้วย LMS ; Moodle เหมาะสมสำหรับครูอาจารย์ ที่ต้องการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ รองรับไฟล์ข้อมูลทุกสกุลไฟล์ สามารถบริหารจัดการบทเรียนได้ทั้งบนเครือข่ายจริง(internet) และบน intranet สร้างแบบทดสอบได้ทั้งแบบปรนัย อตนัย จับคู่ และถูกผิด สามารถเก็บคะแนนการสอบแต่ละครั้ง และนำเอาคะแนนมาประมวลผลได้ สามารถนำเอาบทเรียนสำเร็จรูปอื่น มาประกอบบทเรียนได้

การสร้างสื่อวิดีทัศน์ และการติดต่อวิดีโอ

หลักสูตรการสร้างสื่อวิดีโอ และผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมเรียนรู้การตัดต่อเสียง ประกอบสื่อมัลติมีเดีย การทำมัลติวิสชั่นนำเสนอหน่วยงาน มัลติวิสชั่นนำเสนอบุคคล พิธีการต่าง ๆ ด้วยภาพนิ่งประกอบเสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ อย่างมืออาชีพ

การสร้างสื่อการเรียนการสอน และสื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย ประกอบการสอน ทุกรายวิชา อีกทั้งยังเผยแพร่ในรูปของสื่อวีซีดีได้ด้วย และหากครูประจำวิชามีเว็บไชต์ส่วนตัว หรือต้องการเผยแพร่บนเว็บไชต์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน สำหรับเนื้อหาวิชาที่จะสร้าง สื่อการสอนนั้น สามารถสร้างได้ทุกรายวิชา หลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์ หากต้องการจัดการอบรม ก็ใช้เวลาในการอบรมไม่เกิน ๓ วัน ต่อห้องอบรม ต่อผู้เข้าอบรม ไม่เกิน ๔๐ คน

 


งานนักเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา 2551

  • ใบงานที่ 1
  • ใบงานที่ 2
  • ใบงานที่ 3
  • ใบงานที่ 4
  • ใบงานที่ 5
  • ใบงานที่ 6
  • ใบงานที่ 7
  • ใบงานที่ 8
  • ใบงานที่ 9
  • ใบงานที่ 10

>>คลิกดูคะแนน

ปีการศึกษา 2552

>>คลิกดูคะแนน

ปีการศึกษา 2553

>>คลิกดูคะแนน

 

 

ข่าวการศึกษา

 

14 ซอยผังเมืองบัญชา 2 ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
e-Mail : ning19551@hotmail.com(MSN)
โทร. 086-2299135


จำนวนผู้เข้าชม
hit counters เริ่มนับ 17 กรกฎาคม 2550

http://www.kruworawat.com -:- โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี