"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  ผลงานนักเรียน  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2558  
  ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2558  
     
  งานการเรียนการสอน  
  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (CP)  
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน ม.3  
   
 
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในทุกรายวิชา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
2. ให้นักเรียนส่งงานครูได้ 2 ทาง โดยเลือกส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง ระหว่าง 
     2.1) ทาง e-Mail : ning19551@hotmail.com 
     2.2) ทาง facebook : ซ้อหงส์ ซอยสี่ 
3. การส่งงาน มีห้วงเวลาดังนี้
     3.1) การส่งงานภายใน 7 วัน หลังจากสั่งงาน จะได้รับคะแนนจากการประเมินสูงสุด(คะแนนเต็ม)
     3.2) การส่งงานภายใน 14 วัน หลังจากสั่งงาน จะได้รับคะแนนจากการประเมินไม่เกิน ร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม
     3.3) หากเลยกำหนดเวลา 14 วัน นักเรียนจะต้องติดต่อครูเพื่อขอส่งงานล่าช้า
4. ห้ามฝากงานส่งทางเพสบุคของบุคคลอื่น ห้ามฝากส่งงานทางอีเมลของบุคคลอื่น 
 
   
 

 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
 ใบงานที่ 1 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู และวงกลม(23/11/58)
 ใบงานที่ 2 โปรแกรมเครื่องคิดเลข(21/12/58) 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก 
 ใบงานที่ 3 โปรแกรมตัดเกรด ด้วยคำสั่ง IF else (4/1/59) 
 ใบงานที่ 4 โปรแกรมคำนวณค่าตอบแทน(โบนัส) ด้วยคำสั่ง IF else(11/1/59) 

 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
 ใบงานที่ 5 โปรแกรมทำซ้ำ While Loop

 
   
 
 ใบงานที่ 1 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและตาราง(3/1-12/11/58)(3/2-11/11/58)
 ใบงานที่ 2 ฟอร์ม(3/1-19/11/58)(3/2-18/11/58)
 ใบงานที่ 3 เฟรม(3/1-26/11/58)(3/2-6/1/59)
 ใบงานที่ 4 แผนที่รูปภาพ(3/2-2/12/58)(3/1-3/12/58)
 ใบงานที่ 5 การเชื่อมโยงในเฟรมลอย(3/2-23/12/58)(3/1-7/1/59)
 ใบงานที่ 6 รูปภาพ มัลติมีเดีย และวิดีโอ
 
   
 
 ภาพการ์ตูนต้นแบบ(ุ2/1-6/11/58)(ุ2/2-4/11/58)
 การสเก็ตภาพและระบายสีภาพต้นแบบ(ุ2/2-18/11/58)(2/1-27/11/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ปาก ตา คิ้ว(ุ2/2-2/12/58)(2/1-11/12/58)
 การกำหนดการเคลื่อนไหว ขา แขน(Animate)(ุ2/2-6/1/59)(2/1-8/1/59) 
 
   
 
 คำนวณเกรดเฉลี่ยและฟังก์ชั่น RANK จัดอันดับ(ุ2/6-24/11/58) 
 การใช้ฟังก์ชั่น IF ตัดเกรด(ุ2/6-1/12/58)   
  บัญชีเงินเดือนพนักงาน(2/6-22/12/58) 
  บัญชีสินค้าคงคลัง(2/6-5/1/59)    
  การพิมพ์สูตรสมการทางคณิตศาสตร์(2/6-12/1/59)    
 
   
 
ปีการศึกษา 2558
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4/12
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
 
     
 
ปีการศึกษา 2557
 
 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3
  วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 ม.3
 
วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 ม.3
  วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ม.4
 
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
ชุมนุมนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นเยาว์
   
 
 
ปีการศึกษา 2556
 
 
  แอนิเมชั่นและสื่อประสม ม.2
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
  การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.4
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา Action Script ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
  ชุมนุมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 
     
 
ปีการศึกษา 2555
 
 
 
คอมพิวเตอร์ 1 ม.1
  คอมพิวเตอร์ 2 ม.1
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
การเขียนโปรแกรมภาษา Action Script ม.6
 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ม.6
   
 
 
ปีการศึกษา 2554
 
 
 
ทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5
 
   

 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
 
การแข่งขันตอบปัญหาไอที MBS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
  รางวัลชนะเลิศ MBS2012  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 MBS2013  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 MBS2014  
 
 
     
 
 
 
การแข่งขันเขียนโฮมเพจ
 
 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดยโสธร (อันดับที่ 4)  
  รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคที่จังหวัดเลย (อันดับที่ 6)  
  รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคที่จังหวัดชัยภูมิ (อันดับที่ 12)  
 
 

     
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
  รางวัลชมเชย การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย ปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
     
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 6 รายการ ปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 4 รายการ ปี 2556 ณ จังหวัดนครพนม
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 8 รายการ ปี 2557 ณ จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
เป็นตัวแทน สพม.25(จังหวัดขอนแก่น) เข้าแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 9 รายการ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์
 

 

 

 

 

รับทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 NSC2016 ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจีรศักดิ์ แบบทอง นักเรียนชั้น ม.4/5
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1

 

 


รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Web editor ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7
นายสิทธิพงษ์ บับพาน นักเรียนชั้น ม.4/3
เด็กชายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายรัฐกร ปัจจุทรา นักเรียนชั้น ม.1/2

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายธีรภัทร ป้องทัพไทย นักเรียนชั้น ม.4/11
นายศตวรรษ แสงทอง นักเรียนชั้น ม.4/2
เด็กชายประสิทธิพงษ์ ประถาทะยัง นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กชายทรงยุทธ บาลี นักเรียนชั้น ม.3/2
เด็กหญิงสุชาดา นาคูณ นักเรียนชั้น ม.3/2

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายศักดิ์สิทธิ์ กริ่งสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.4/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Text Editor ม.ปลาย และ การแข่งขัน e-book ม.ต้น เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายพงษ์พัฒน์ ต้นงาม นักเรียนชั้น ม.6/1
นายกฤษดา ท่าสะอาด นักเรียนชั้น ม.5/4
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขีดเข้ม นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กหญิงพรทิพย์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้น ม.2/2

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิชาการ ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายชาคริต ทิพวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายอิทธิพัทธ์ วงษ์หมากเห็บ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจีรศักดิ์ แบบทอง นักเรียนชั้น ม.4/5

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาไอที ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิชาการ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1

 

 

สรุป ผลการแข่งขันการตอบปัญหาด้านไอซีที ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 114 ทีม แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 11 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
92
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
88
ลำดับที่ 3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
80
ลำดับที่ 4 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
80
ลำดับที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
80
ลำดับที่ 6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
76
ลำดับที่ 7 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
76
ลำดับที่ 8 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
74
ลำดับที่ 9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
70
ลำดับที่ 10 โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา
70
ลำดับที่ 11 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
70

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ตัวแทนนักเรียน คือ
เด็กหญิงศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายสุรพัศ ทีทา นักเรียนชั้น ม.3/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียนเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

โรงเรียน
คะแนน
ลำดับที่ 1 โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
94
ลำดับที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
90
ลำดับที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
86
ลำดับที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
84
ลำดับที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
84
ลำดับที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
82
ลำดับที่ 7 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
82
ลำดับที่ 9 โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
82
ลำดับที่ 10 โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูม
82

และผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนภูเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7

 

 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายเสฎฐนันท์ ยอดมานะพงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.4/1

เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์(Web Design Contest) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558 มหาวิทยาล้ยขอนแก่น
ตัวแทนนักเรียน คือ
นายนราวิชญ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/2
นางสาวปนัดดา ดอกนารี นักเรียนชั้น ม.5/7

 

 

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ปลาย งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ
นายชัยชีวิน วรราช นักเรียนชั้น ม.6/7
นายวรากร ชนะน้อย นักเรียนชั้น ม.6/3

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาไอที ระดับ ม.ต้น งานเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนนักเรียน คือ
นายธนวัฒน์ ศรีทับรักษ์ นักเรียนชั้น ม.3/1
นางสาวศุภกานต์ มั่นใจ นักเรียนชั้น ม.3/1

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน google drive งานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตัวแทนนักเรียน คือ
นายจิรวัฒน์ จรูญแสง นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กชายพงษกรณ์ วงศ์บา นักเรียนชั้น ม.2/2
เด็กชายธีรภัทร จันทศรี นักเรียนชั้น ม.1/11

 
     
 
 
 
 
 
 
 
นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
 
 
ครูชำนาญการ
 
 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 
 
วท.บ., กศ.ม.
 
     
     
 
ข้อมูลส่วนตัว
 
 
  ประวัติส่วนตัว
 
 
 
  ผลงานครู
 
     
   
 
บันทึกการสอนย้อนหลัง
 
  หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ  
  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
     
  การสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูล  
     
  การกำหนดไซต์(define site)  
     
  การตั้งค่าหน้าแรก(Homepage)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบง่าย(ไม่มี Brush)  
     
  การสร้างป้ายชื่อแบบมี Shap&Brush  
     
  การสร้างปุ่ม (Button) part1  
   
  การสร้างปุ่ม (Button) part2  
   
  การออกแบบส่วนท้าย (Footer)  
   
  การออกแบบขอบพื้นหลังด้านข้าง  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part1  
   
  การออกแบบหน้าเว็บหน้าแรก(Homepage) part2  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part1  
   
  การออกแบบเว็บเพจอื่น และกำหนดการเชื่อมโยง(Link) part2  
   
  Preview website  
   
     
   

 

บันทึกการสอนย้อนหลัง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

หน่วยที่ 2 การออกแบบพัฒนาเว็บเพจ วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างปุ่ม และหน้าหลัก งานที่ 3

การสร้างปุ่ม ห้อง ม.3/6

 

 
     
     
     
   
 
จำนวนผู้เข้าชมhit counters เริ่มนับ 23 มีนาคม 2549